БИБЛИОТЕКА АО "МУА"

БАЗЫ ДАННЫХ

mod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcounter
36
100
598
2244
74155

Консультант Врача

«Консультант Врача» — практикалық дәрігерлер үшін, электронды ақпаратты -білімдік жүйе, интернет жүйесі арқылы тарату.Бағдарламаның бастапқы хабары 2005 жылы өңделген.

«Консультант Врача» ең негізгі жүйесі:

клиникалық түрдегі сұрақтарды практикалық дәрігерлерге оперативті түрде беру, медициналық жәрдем көрсету кезінде туындаға;

үздіксіз медициналық білім беру – әр саладағы дәрігерлердің білімін жетілдіру.

Подробнее...

 

«Консультант Врача»жүйесі медициналық қоғам сапа Ассоциациясының көмегімен өңделген, Ресейдің жетекші ғылыми-практикалық қоғамымен бірлескен және«ГЭОТАР-Медиа»баспа тобы.

«Консультант Врача» практикалық дәрігерлерге мүмкіндік береді:

Диагностика, емдеу,  аурулардың профилактикасы жайлы қазіргі заманғы  мағлұматты алу мүмкіндігі. Әр түрлі аурулардың клиникалық көрсетілімдерін түсініп білу және  қолдануға әбден тиімді және кауіпсіз медициналық технологиялар диагностикасыжәне емдеу. Потенциалдық пайданыбағалауғана емес, дәрiгерлiк кiрiсулердегі зияндар: диагностикалық тесттер,  жедел кiрiсулер, дәрi. Дәрiлер туралы толық мәлiметтi алу, эффекттердi қоса, симптомдар,  дәрiлік өзара әрекеттесулер. "Консультант Врача" жүйе әр түрлi мамандық дәрiгерлерi үшiн бiрнеше бiр түрлерiнiң түрiнде таралады. Дәрiгерлiкконсультант жүйесінебаптардыңбiрнешетүрлерiкiредi.

1. Клиникалықұсыныстар - дәрiгергедұрысклиникалықшешiмдердiқабылдануғакөмектесетінжүйелiтүрдеигерiлгенқұжаттары. Клиникалықұсыныстарыпрофилактиканыңәдiстерiкеңесберiлгенмамандандырылғанғылыми-практикалыққоғамдарменсуреттейдi, диагностикасыжәнеаурулардыемдеу.

2.Дәрiгерліксипаттамалар - әртүрлiмамандықтардыңклиникалықфармакологтержәнедәрiгер-клиницист дайынтүрдегі клинико - фармакологиялықбаптар. Олардың (тәуекелдер, қолдануғақатыстыдәрiлерiяғни) потенциалдықзиянытуралы, дәрiлердi (пайдағаяғни) тиiмдiлiктуралысенiмдiжәнетәуелсiзақпараттаболады.

3. РФныңминистрлiгіменбекiтiлгенденсаулықсақтаулардымедициналықжәрдемжәнеәлеуметтiкдамытуыныңстандарттары.

4. Диагностикалықанықтама. Аурулардыңлабораториялық диагностикасықазiргiәдiстердiңсипаттамасындаболады.

5. Аурулардыңжоспарларынжүргiзудің(клиникалықжолдары)

6. Емделушiлерүшiнмәлiмет. Бұлмәлiметтердәрiгертағайындағандәрiлердiтиiмдiқолдануүшінаурулардысипаттапжәнеұсынысқосады. Емделушiлерүшiнмәлiметкәсiбитiлдеемесбостұрудадайындалған, емделушiлержәнеемделушiлерге, орындайтынтұлғаларүшiнтүсiнiктеме.

«Консультант Врача» жүйесі әр түрлі мамандықтағы дәрігіерлерге арналған, сонымен қатар ординаторларға, интерндерге, аспиранттарға, жоғарғы курс студенттеріне."Дәрiгерлік консультант" жүйе әр түрлi мамандық дәрiгерлерi үшiн бiрнеше түрлерiнiң түрiнде таралады.